داستان اشکان و مشتری های گذری

داستان اشکان و مشتری های گذری

كافه به نسبت شلوغ بود، حداقل ٢٠-٣٠ نفر در كافه حضور داشتند؛ اشكان يكي از شركاي كافه با مشتري ها احوال پرسي مى كرد، آمد سر ميز ما و از آنجايي كه از دوستاي قديمي بود، تعارفش كرديم كه به ما ملحق شود.

به لحاظ تعارف گفتم حسابي سرتان شلوغه، سري تكان داد و گفت: با اينحال اين محله رقيب زياد داريم و همه با ترفندهاي تخفيف و غيره مشتري ها رو جذب مى كنند، سوال كردم شما چكار مى كنين، ما هم با اين سايتهاي تخفيف قرارداد بستيم، اما بيشتر آدمهايي كه مي آيند، مشتري گذري هستند، به اندازه كوپن تخفيف مصرف مى كنند و مى روند؛ به هر حال با بيشتر در آمدمان از مشتري هاي ثابت تامين مى شود، سوال كردم چرا براي مشتري ثابت ها برنامه تخفيف نمى گذاري؟ جواب داد: روي فيش هاشون گاهي چاي رايگان مى دهيم، به نظرم جاي خالي يك ابزار درست درمان خالي بود، اينكه بصورت تصادفي به كسي چاي بدهي، خيلي كمكي به وفادار شدنش نمى كند. جرقه پوينتي از همين نياز آن روز دوستمون زده شد، برنامه اي كه مشتري ثابت را وفادار و مشتري گذري را ثابت كند؛ مشتري دفعات بيشتري به فروشگاه سر بزند و صاحب كسب و كار هم نظمي به روند وفادار سازي مشترياش دهد.

اگر شما هم بدنبال وفادار سازي مشتري ها هستيد، اپليكيشن پوينتي نوآورانه و ساده ترين راه كار را ارائه مى دهد.

( عکس جنبه تزئینی دارد )

پاسخ دهید

درباره وبلاگ پوینتی

آموزش٫ راهنمایی و نکات جذاب مرتبط با فروش٫ بازاریابی و وفادارسازی مشتریان.

خبرنامه ایمیل

*