{{numberWithCommas(averageOrderValue)}}ت

میانگین ارزش سفارش

این مقدار متوسطی از خرید است که مشتری در طول یک دوره معینی از آن در فروشگاه شما می سازد. هرچه عدد بیشتر باشد، مردم بیشتر باز میگردند.
{{purchaseFrequency}}

تعدد خرید

این مقدار متوسطی از خرید است که مشتری در طول یک دوره معینی از آن در فروشگاه شما می سازد. هرچه عدد بیشتر باشد، مردم بیشتر باز میگردند.
{{numberWithCommas(lifeTimeValue)}}ت

ارزش عمر هر مشتری

این نشان می دهد که ارزش هر مشتری جدید به فروشگاه شما چه میزان میباشد. اگر این مشتری را برای تمام عمر خرید خود نگه دارید، می توانید این ارزش را ببینید. بالاتر بهتر است

فروشگاه شما با پوینتی

با پوینتی درامد شما افزایش می یابد، در زیر محاسبات نمایان است
{{numberWithCommas(averageOrderValuePointi - averageOrderValue)}}
{{numberWithCommas(averageOrderValuePointi)}}ت
میانگین ارزش سفارش
{{ (purchaseFrequencyPointi - purchaseFrequency).toFixed(2) }}
{{purchaseFrequencyPointi}}
تعدد خرید
{{numberWithCommas(lifeTimeValuePointi - lifeTimeValue)}}
{{numberWithCommas(lifeTimeValuePointi)}}ت
ارزش عمر هر مشتری

درآمد

پوینتی افزایش سودآوری پایگاه مشتری موجود خود را با تشویق خرید بیشتر تکرار می کند. در اینجا برآوردی از نتایج و هزینه های شروع یک برنامه پاداش پوینتی است.
{{numberWithCommas(revenuePointi)}}ت
پس از پوینتی
هزینه
{{numberWithCommas(cost)}}ت
افزایش فروش
{{numberWithCommas(salesLift)}}ت
محاسبه ی مجدد
*