1.0.0

امکانات جدید

  • امکان اضافه نمودن مشتری از طریق اپ مدیریتی اضافه گردیده است.

ایرادات برطرف شده

  • سرعت پایین برطرف شد و سرعت اپ افزایش پیدا نمود
  • ایرادات بخش نزدیک من برطرف شد
  • حجم اپ آي او اس کمتر شد
  • منابع اپ نسخه آی او اس

1.0

2.0.0

*